Previous Next

Javni poziv za dostavljanje prijava za trenere instruktora u dualnom obrazovanju

U skladu sa Zakonom o dualnom obrazovanju i Pravilnikom o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora, PKS sprovodi obuke instruktora u dualnom obrazovanju. Obuke sprovode realizatori (treneri) koje određuje PKS prema Pravilniku, član 5, stav 5

Uslovi koje treba da ispuni trener instruktora:

Više ili visoko obrazovanje iz polja društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških nauka ili polja umetnosti stečeno na osnovnim stukovnim studijama (najmanje 180 ESPB), osnovnim akademskim studijama (najmanje 180 ESPB), master strukovnim ili akademskim studijama (najmanje 300 ESPB), specijalističkim strukovnim studijama (najmanje 240 ESPB), specijalističkim akademskim studijama (najmanje 60 ESPB nakon master akademskih studija), doktorskim akademskim studijama (najmanje 480 ESPB);
najmanje pet godina radnog iskustva u struci po stečenoj diplomi;
trenersko iskustvo u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i/ili u obučavanju i usavršavanju kadrova u privredi u protekle tri godine (dokazuje se dostavljanjem potvrda organizatora obuka);
državljanstvo Republike Srbije;
da nije osuđivan pravnosnažnom sudskom odlukom na kaznu zatvora (potvrda ne starija od šest meseci).

Kriterijumi za izbor trenera:

poznavanje sistema stručnog obrazovanja (koje će biti utvrđeno rešavanjem testa od tri pitanja u toku razgovora);
završena obuka za instruktora u dualnom obrazovanju i obavljanje poslova instruktora kod poslodavaca u periodu od najmanje godinu dana u okviru projekata implementacije dualnog obrazovanja (dokazuje se potvrdom o završenoj obuci);
izražene veštine komunikacije (na primer veštine slušanja, prenošenja poruke, suočavanja sa oprečnim stavovima i dr. koje će biti testirane putem standardizovanih testova u toku razgovora).
Uz Prijavu (Formular za prijavu preuzeti ovde) potrebno je podneti sledeća dokumenta:

1. dokaz o stečenom visokom strukovnom ili akademskom obrazovanju – fotokopija diplome;

2. potvrda radnog iskustva - potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i periodu obavljanja tih poslova, ugovor o radu/angažovanje, fotokopija radne knjižice i sl.

3. radnu biografiju;

4. uverenje o državljanstvu;

5. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora (potvrda ne starija od 6 meseci);

6. potvrda kojom dokazuje trenersko iskustvo (uverenje ili druga isprava kojom nadležni organ ili drugo pravno lice koje u skladu sa zakonom obavlja poslove stručnog usavršavanja potvrđuje da je kandidat realizovao predavanja ili drugi oblik stručnog usavršavanja);

7. motivaciono pismo o razlozima zbog kojih želi da bude angažovan kao trener;

Rok za dostavljanje prijave je 12. mart 2019. godine.

Prijavu je potrebno dostaviti na neki od sledećih načina:

a) elektronskim putem na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b) u papirnom obliku, na adresu:

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Služba za dualno obrazovanje i obrazovne politike

Resavska 13-15, 11000 Beograd, sa naznakom:

„Prijava za trenera instruktora u dualnom obrazovanju“

Prijava mora biti dostavljena Privrednoj komori Srbije do isteka roka naznačenog u javnom pozivu, bez obzira na način dostavljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Za potrebe pregleda i analize dostavljenih prijava, Privredna komora Srbije obrazovaće Komisiju koja će obaviti razgovore sa onim kandidatima koji ispunjavaju uslove za trenera i sačiniti predlog trenera na osnovu navedenih kriterijuma. Svi treneri koji prođu selekciju u obavezi su da pohađaju obuku u trajanju od 64 časa, koju organizuje Privredna komora Srbije. Nakon završene obuke, Privredna komora Srbije će uputiti predlog trenera Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti, Privredna komora Srbije odlukom predsednika imenuje trenere, sa kojima će biti zaključeni ugovori o radnom angažovanju kao trenerima instruktora u dualnom obrazovanju.

Za sve dodatne informacije obratiti se na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili pozivom na 011 41 49 441

Prilozi:

- Prijava

- Pravilnik


Print   Email