Obuka za posrednike/zastupnike u osiguranju u RPK Leskovac

Obaveštavamo vas da u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka),

ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje).

Dokaz je potrebno da se dostavi subjektu nadzora kod koga je angažovan tokom kalendarske godine u kojoj obavlјa poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, u skladu sa načinom organizacije i održavanja profesionalnog usavršavanja u Privrednoj komori Srbije,  najranije od dana organizovanja, odnosno održavanja prvog usavršavanja za navedena lica, u toku jedne kalendarske godine.

Lica koja su polagala ispit u Narodnoj banci Srbije u decembru 2018. godine i kojima je Rešenje o sticanju zvanja ovlašćenog posrednika, odnosno zastupnika u osiguranju izdato u 2019. godini, nemaju obavezu kontinuiranog usavršavanja u toj godini, odnosno dužna su da se profesionalno usavršavanju počev od   2020. godine.

Ukoliko ste zainteresovani da se obuke za ovlašćene posednike/zastupnike u osiguranju održe u RPK Leskovac, molimo  vas da se prijavite putem mejla: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na telefon 016/315-00-69. 
OBUKE BI SE ODRŽALE PO FORMIRANJU GRUPA, A O TERMINU ODRAŽVANJA OBUKE SVI PRIJAVLJENI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVEŠTENI.

 

Prilog: Informacija o kontinuiranom usavršavanju u 2019. g.


Print   Email