Vesti

Saradnja RPK Leskovac i Privredne komore Sijene

 

Proizvodnji zdrave, ekološki ispravne  hrane i  zaštiti životne sredine u svetu se, iz godine u godinu, posvećuje sve veća pažnja. Baš o tome bilo je reči na sastanku koji je predsednik Regionalne privredne komore Leskovac Goran Jović vodio sa predstavnikom Privredne komore Sijene i generalnim direktorom kompanije ICARO iz Italije Brunom Fratinijem. Sastanku, koji je održan u Ljubljani, prisustvovali su i predstavnici Gospodarske zbornice Ljubljane. 

Suša "jede" useve

Ovogodišnji rod kukuruza  biće dosta manji od očekivanog

Krediti za početnike bez hipoteke i start up krediti za pravna lica

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije raspisalo je konkurs za odobravanje kredita za početak poslovanja, namenjenih licima koja žele da obezbede uslove za sopstveno poslovanje, osnivanjem preduzetničkih radnji za obavljanje zanatske,  proizvodne i uslužne delatnosti, kao i za start up kredite za novoosnovana pravna lica.

Proizvodnja vredna pažnje

BIM- TEX Leskovac - jedini proizvoćač mrežica za mesnu industriju na Balkanu

Centar za razvoj

Centar za  razvoj Regionalne privredne komore Leskovac obavlja sledeće poslove i zadatke:

- obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe udruženja, Zajednice i Saveza; 

- prati efekte primene zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema i mera ekonomske politike i daje mišljenja i predloga organima i telima Komore;

- prati poslovanje članova Komore, predlaže mere i aktivnosti za unaprećenje njihovog rada; 

- prati organizovanost i efikasnost poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i predlaže mere za brži razvoj i obezbećenje povoljnijih uslova poslovanja;

- pruža stručnu pomoć članovima Komore u procesu restrukturiranja i realizacije  razvojno - investicionih programa; 

- saraćuje sa nadležnim organizacijama, institucijama i pojedincima na poslovima unaprećenja kvaliteta, sistema menadžmenta kvalitetom, tehničko-tehnološkog razvoja, pronalazaštva  i primene nacionalnih i evropskih standarda i tehničkih normi u poslovanju članova Komore; 

- izraćuje studije, biznis planove, pruža stručnu pomoć, savetodavne i konsultantske usluge;

- vrši poslove iz domena javnih ovlašćenja, u skladu sa Zakonom i Sporazumom. 

- učestvuje u pripremi, izradi i apliciranju projekata za potrebe Komore i njenih članova;

- obavlja druge poslove i zadatke.

KONTAKT:

 

 

 

 

Dobrila Tašković, diplomirani ekonomista, sekretar Centra za razvoj
telefon: 016 250 011, fax: 016 212 203, e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Edukacioni centar

Edukacioni centar Regionalne privredne komore Leskovac obavlja sledeće poslove i zadatke: 

- priprema, predlaže Upravnom odboru Komore i realizuje program edukacije i godišnji plan edukacije za potrebe članova Komore;

- učestvuje u izradi nastavnih planova stručnog i profesionalnog obrazovanja i prakse pri stručnim školama, s aspekta potreba privrede; 

- preduzima potrebne aktivnosti i priprema predloge za akreditaciju obrazovnih programa Komore i za dobijanje javnih ovlašćenja iz oblasti obrazovanja ( majstorska pisma, diplome..);

- pruža pomoć i usluge u razvoju ljudskih resursa, posebno menadžera;

- saraćuje sa obrazovnim institucijama i nadležnim organizacijama radi zadovoljavanja potreba članova Komore i realizacije programa i plana edukacije Komore;

- vrši poslove iz domena javnih ovlašćenja, u skladu sa Zakonom i Sporazumom;

- učestvuje u pripremi, izradi i apliciranju projekata za potrebe Komore i njenih članova;

KONTAKT:

 

 

 

 

Gordana Milenković, diplomirani ekonomista, sekretar Edukacionog centra
tel: 016 250 011, fax: 016 212 203, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Biznis informacioni centar

 Biznis informacioni centar - BIC obavlja sledeće poslove i zadatke : 

- prati  zbivanja i aktuelnosti u Evropskoj uniji, kao i  aktivnosti nadležnih organa Srbije u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, radi obezbećivanja i pružanja potrebnih informacija ;

- radi na razvoju informacionog sistema Komore; 

- formira i vodi registre članova Komore (preduzeća, preduzetnika, opštih udruženja..);

- formira i vodi baze podataka Komore i povezuje se sa bazama podataka u Srbiji i inostranstvu radi razmene informacija i iskustava i obezbećenja i pružanja  potrebnih  podataka i  informacija članovima Komore i trećim licima

- pruža usluge i stručnu pomoć članovima Komore i trećim licima i prima, obraćuje i daje odgovore na njihove upite;

- vrši poslove iz domena javnih ovlašćenja, u skladu sa Zakonom i Sporazumom;

- učestvuje u pripremi, izradi i apliciranju projekata za potrebe Komore i njenih članova;

 

Dobar rod i pored suše

U Jablaničkom i Pčinjskom okrugu završena žetva

Uskoro potvrda o geografskom poreklu

Na putu ka brendiranju leskovačkog roštilj mesa.

Kontakt

Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga

Ul. Stojana Ljubića 12, 16000 Leskovac

Tel: 016/ 250 011

e-mail: kabinet.leskovac@pks.rs