Misija, vizija i delatnost komore

Vizija Komore je da postane lider među privrednim asocijacijama i mesto udruživanja znanja i iskustava vrhunskih stručnjaka i tako doprinese razvoju privrede južne Srbije i njenom što uspešnijem nastupu na tržištu Srbije i Evropske unije.

Misija Komore je da, kao servis privrede i centar privrednog potencijala južne Srbije, pružanjem pouzdanih, pravovremenih i stručnih informacija i usluga, unapredi poslovanje svojih članova i da im podršku u procesu stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, razvoju biznisa i povećanju konkurentske sposobnosti.

Ciljevi Komore su:

- unapređenje privrednog ambijenta i podizanje konkurentnosti;
- zastupanje interesa privrede;
- razvoj menadžmenta i kvaliteta;
- negovanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.


Pored poslova koji su joj povereni Zakonom i Sporazumom, Komora obavlja poslove i zadatke koji su od zajedničkog interesa za privredu područja Komore i od koristi za njene članove, a naročito:

- učestvuje u javnim raspravama o strategiji privrednog razvoja, merama ekonomske politike, zakonima i drugim propisima iz oblasti privrednog sistema, zauzima stavove i daje primedbe, predloge i mišljenja nadležnim organima;
- podstiče i razvija preduzetničku inicijativu;
- podstiče primenu pronalazaka, tehničkih unapređenja i inovacija u privredi;
- povezuje članove Komore sa partnerima u Srbiji i inostranstvu;
- organizuje promocije članova Komore na sajmovima i drugim manifestacijama u Srbiji i inostranstvu;
- organizuje edukacije;
- pruža potrebne informacije i usluge članovima Komore i trećim licima;
- učestvuje u izvršavanju zadataka i poslova sa ostalim privrednim komorama u Srbiji;
- vrši javna ovlašćenja na osnovu Zakona i Sporazuma;
- obavlja i druge poslove od interesa za članove Komore.

Postavljeni ciljevi, poslovi i zadaci realizuju se uspostavljanjem moderne organizacije Komore, stalnim unapređenjem efikasnosti organizacije, sistema upravljanja Komorom i informacionog sistema Komore, korišćenjem savremene informacione tehnologije i edukacijom zaposlenih.

Komora vrši određena javna ovlašćenja po pitanjima i na način određen Zakonom, Sporazumom i drugim propisima.
U vršenju javnih ovlašćenja Komora izdaje potvrde, uverenja i druge isprave.
Potvrde, uverenja i druge isprave iz stava 2. ovog člana imaju karakter javnih isprava.
U vršenju svojih poslova i ovlašćenja Komora vodi odgovarajuću evidenciju.
O činjenicama o kojima vodi evidenciju, Komora po zahtevu može izdavati odgovarajuće isprave.

Članstvo

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS", br. 112/2015) od 1. januara 2017. godine članovi Privredne komore Srbije su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Članstvom u  Privrednoj komori Srbije, kao organizaciji privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes, u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i unapređenja privrednih aktivnosti, ostvarujete svoje interese preko granskih udruženja, opštih udruženja preduzetnika, kao i preko izabranih predstavnika u organima.

Plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije možete izvršiti prema sledećim instrukcijama:

Tekući račun

205-2238-67

Komercijalna Banka AD Beograd

Šifra plaćanja

290

Poziv na broj

PIB uplatioca

 
Članovi Komore – novoosnovani privredni subjekti, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas na kabinet.leskovac@pks.rs


ČLANARINA

Članovi komore su privredna društva, preduzetnici i drugi oblici organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost, banke i druge finansijske organizacije i organizacije osiguranja imovine i lica.

Kvalifikovani elektronski sertifikati

Pozivamo sve privredne subjekte da na vreme pribave kvalifikovane elektronske sertifikate, kako bi se stvorili svi preduslovi za normalno poslovanje i ispunjavanje zakonskih obaveza početkom naredne godine.

U cilju unapređenja i efikasnije realizacije Vaših zahteva, možete koristiti  ONLINE PRIJAVU 

Sve potrebne informacije o proceduri izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata i ceni, možete pročitati na linku http://www.pks.rs/ca

Profesionalni upravnici zgrada

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br. 104/2016), kojim se ustanovljava profesija profesionalnog upravnika, Privredna komora Srbije dobila je ovlašćenja da ustanovljava i vodi registar profesionalnih upravnika, dostupan na portalu Komore, organizuje polaganje ispita za profesionalnog upravnika, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju ove delatnosti.
PKS je takođe nadležna da organizuje sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa (profesionalne odgovornosti), kao i za izricanje mera za te povrede.


Polaganje ispita za profesionalne upravnike zgrada

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom o program ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika.
Ispit se polaže pred Komisijom, koju čine predsednik Komisije i četiri člana, odnosno ispitivača, po jedan iz svake tematske oblasti.
Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast.
Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova, odnosno po 70% u svakoj tematskoj oblasti.
Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo. Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti . Kandidat je položio usmeni deo ispita ukoliko je položio svaku tematsku oblast, odnosno tačno odgovorio na najmanje dva pitanja iz svake tematske oblasti.
Kandidat koji je položio pismeni deo ispita, a nije položio usmeni, odnosno jednu tematsku oblast na usmenom delu ispita, u prvom narednom ispitnom roku polaže samo usmeni deo, odnosno tematsku oblast koju nije položio.
Komisija daje ocenu ispita na osnovu ukupnog rezultata sa pismenog i usmenog dela. Skala uspešnosti na ispitu je dvostepena - „položio“ ili „nije položio“.

Postupak izdavanja licence i upisa u registar

Uslovi za sticanje licence za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika su da lice ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i da položi ispit za profesionalnog upravnika.
Zahtev za izdavanje licence i upis u registar možete preuzeti OVDE ili u pisarnici Privredne komore Srbije, Resavska 15, Beograd.
Pored uredno popunjenog zahteva za izdavanje licence i upis u registar, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:
dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova profesionalnog upravnika, u kome je navedena svrha izdavanja, ne stariji od mesec dana od dana dostavlјanja zahteva - u originalu ili overenoj fotokopiji
dokaz o položenom ispitu za profesionalnog upravnika
original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine. Potrebno je da godišnja suma osiguranja za ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti iznosi najmanje 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
dokaz o uplati naknade za izdavanje licence
Zahtev i prateća dokumentacija za izdavanje licence i upis u registar se podnose elektronskim putem, na ovom portalu ili u papirnom obliku, lično ili preporučenom poštom na adresu Privredna komora Srbije, Resavska 15, Beograd.
Ukoliko se zahtev i prateća dokumentacija podnose elektronskim putem, neophodno je da dokaz da lice nije osuđivano i original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti budu dostavljeni u papirnom obliku.

Kontakt za sve dodatne informacije - telefon 0800 808 809, el. adresa bis@pks.rs

Od 1. juna 2017. godine određena javna ovlašćenja koja vrši Privredna komora Srbije, spuštena su na nivo regionalnih komora.
Tako u Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga mogu se vršiti sledeća javna ovlašćenja:

- Overa isprava koja prate robu pri izvozu i uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost (fakture, cenovnici, pozivna pisma i dr.);
- Uverenje o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki;
- Potvrda da se određena roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji;
- Mišljenje o ispunjenosti uslova za unošenje naziva "Srbija" u poslovno ime privrednih društava;
- Mišljenje o jedinom ponuđaču robe domaćeg porekla;
- Potvrda o članstvu u PKS (za tendere, vize, ostale namene) i
- Vođenje registra članova PKS.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon je 016 250 011
Od 19. novembra 2018. godine izdajemo dodatne listove za ATA karnet (kupone i talone) prema važećoj proceduri. Ovo je još jedna od usluga koju mogu dobiti domaća fizička i pravna lica u Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga u Leskovcu.

ATA karnet izdaje Privredna komora Srbije sa rokom važenja predviđenim Konvencijom, odnosno 12 meseci od datuma izdavanja. U tom periodu od godinu dana, u roku važenja ATA karneta, pravno ili fizičko lice može privremeno izvoziti robu koja je naznačena na robnoj listi. Za svako naredno putovanje, potrebni su dodatni ATA listovi, koji se mogu preuzeti u PKS - Regionalnoj privrednoj komori Leskovac. ATA karnet je jednostavan, međunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače sledi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

Kontakt osobe za izdavanje dodatnih ATA listova u PKS- RPK Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga:
Marina Anđelković - saradnik za opšte poslove
E-mail: marina.andjelkovic@pks.rs
Anđelija Gudelјević - stručni saradnik za projekte
E- mail: andjelija.gudeljevic@pks.rs

Treninzi i edukacija

Programi stalne poslovne edukacije u skladu sa potrebama privrede, organizacija formalnih i neformalnih oblika poslovne edukacije privrednika, jedan su od prioriteta PKS - Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Ukoliko želite da ubuduće dobijate informacije o aktuelnim seminarima pošaljite nam Vašu email adresu na kabinet.leskovac@pks.rs

 ------------------------------------------------

Seminari i edukacije u 2018. godini

------------------------------------------------

Velika sala PKS RPK Leskovac III sprat
kapacitet mesta: 93Plava sala PKS RPK Leskovac II sprat
kapacitet mesta: 30Media centar PKS RPK Leskovac II sprathttp://www.rpkle.rs/rs/images/stories/media_centar.jpg
Trenutno nema podataka